Pendaftaran Kes Mal

Apakah Pendaftaran Kes Mal? Berikut adalah penerangan mengenainya.

 

 

KOD KES MAL :

 

Kod Kes

Deskripsi

001

Rayuan

002

Permohonan Kebenaran Merayu

003

Semakan

004

Permohonan Tegahan/Injunksi Membawa Anak Keluar Malaysia

005

Permohonan Tegahan/Injunksi Terhadap Gangguan

006

Permohonan Pengesahtarafan Anak

007

Tuntutan Pengesahan Waqaf

008

Tuntutan Pengesahan Nazar

009

Tuntutan Gantirugi Pertunangan

010

Permohonan Pengesahan/Perintah Nikah

011

Permohonan/Tuntutan Kebenaran Poligami

012

Permohonan Perintah Daftar Nikah Poligami

013

Permohonan Perisytiharan Pembubaran Perkahwinan Sebab Pertukaran Agama

014

Tuntutan Fasakh

015

Permohonan Anggapan Mati

016

Tuntutan Muta'ah

017

Tuntutan Harta Sepencarian

018

Tuntutan Nafkah Isteri

019

Tuntutan Nafkah Kepada Pihak Tak Upaya

020

Tuntutan Cagaran Nafkah

021

Tuntutan Nafkah Eddah

022

Tuntutan Mengubah Perintah Nafkah anak/isteri/lain-lain

023

Tuntutan Tunggakan Nafkah anak/isteri/lain-lain

024

Tuntutan Nafkah Anak

025

Tuntutan Mengubah Perintah Hak Jagaan Anak/Nafkah Anak

026

Tuntutan Mengubah Perjanjian Hak Jagaan Anak/Nafkah Anak

027

Tuntutan/Permohonan Membatalkan Perintah Nafkah Aank/Isteri/Lain-lain

028

Tuntutan Hadhanah

029

Tuntutan Pemecatan Penjagaan Anak

030

Permohonan Perintah Larangan Berkaitan Harta Anak Yang Belum Dewasa

031

Permohonan Penjaga Diri/Harta/Anak Yatim

032

Permohonan Pembekuan Transaksi Harta

033

Permohonan Penguatkuasaan Perintah Nafkah

034

Permohonan Perlaksanaan Perintah Mahkamah

035

Tuntutan Ganishmen/Hiwalah

036

Permohonan Perintah Menghina Mahkamah

037

Tuntutan Penghutang Penghakiman

038

Permohonan Perintah Interim

039

Permohonan Pengesahan Wasiat

040

Permohonan Sijil Faraid/Akuan Pusaka

041

Permohonan Interlokutori

042

Permohonan Faraq Nikah

043

Permohonan Keluar Islam

044

Permohonan Pengesahan Hibah

045

Permohonan Pengesahan Hibah Semasa Maradul Maut

046

Tuntutan Pengesahan Sabitan Nasab/Ahli Waris

047

Permohonan Mendakwa/Membela Sebagai Orang Miskin

048

Permohonan Interplider

049

Tuntutan Gantirugi Perkahwinan

050

Permohonan Kebenaran Nikah Bawah Umur

051

Permohonan Wali Hakim/Am

052

Tuntutan Wali Enggan/Engkar

053

Permohonan Kebenaran Bernikah Perempuan Yang bercerai Tanpa Eddah/Janda Berhias

054

Tuntutan Pengesahan Lafaz Cerai

055

Tuntutan Perceraian

056

Tuntutan Khuluk/Tebus Talaq

057

Tuntutan Pengesahan Cerai Taklik

058

Tuntutan Sabitan Nusyuz

059

Tuntutan Hak Tempat Tinggal

060

Tuntutan Perintah Supaya Suami Tinggal Bersama Semula

061

Permohonan Pengesahan Rujuk

062

Tuntutan Isteri Kembali Taat

063

Tuntutan Mas Kahwin

064

Tuntutan/Permohonan Menangguhkan Perlaksanaan Perintah

065

Notis Pendaftaran Peguam Syarie

066

Permohonan Perubahan Perintah Harta Pusaka

067

Tuntutan Ila'

068

Tuntutan Zihar

069

Tuntutan Li'an

070

Permohonan Menghidupkan Semula Kes

071

Perlantikan Pentadbir Harta

072

Tuntutan/Permohonan penyelesaian/penjelasan hutang si mati

073

Perintah Penyitaan dan Penjualan

074

Perintah Pengkomitan – Pelaksanaan Penghakiman Bagi Penyerahan Anak

075

Perintah Pengkomitan – Penguatkuasaan Penghakiman Untuk Menahan Diri Dari Melakukan Sesuatu Perbuatan

076

Notis Penghakiman

077

Permohonan  Melanjutkan Tempoh Rayuan

078

Permohoanan Notis Tunjuk Sebab

079

Permohonan Pengesahan Eddah

080

Permohonan Memulakan Prosiding Baru Bagi Kes-kes Yang Ditarik Balik

081

Permohonan Taksiran Kos

082

Permohonan Perintah Bersaling

099

Lain-lain